Προκήρυξη του ΠΜΣ στα Πληροφοριακα Συστηματα, τμημα Πληρους φοιτησης για το ακαδ. ετος 2016-17

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος Πληροφοριακά Συστήματα.
Post Reply
papazoglou_anna
bit level
bit level
Posts: 8
Joined: Wed Apr 13, 2016 9:45 am
Academic status: MSc
Gender:

Προκήρυξη του ΠΜΣ στα Πληροφοριακα Συστηματα, τμημα Πληρους φοιτησης για το ακαδ. ετος 2016-17

Post by papazoglou_anna » Wed Apr 13, 2016 10:06 am

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(Τμήμα πλήρους φοίτησης)
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει από το 1994, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η παρούσα προκήρυξη αφορά μόνον το Τμήμα πλήρους φοίτησης (full time).

1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους AEI Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εφόσον γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγρα¬φής στο ΠΜΣ εφόσον ολoκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2016.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή και Επιτροπή του ΠΜΣ, οι οποίοι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πί¬νακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψήφιου (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ). Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

3. Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται στις ακόλουθες εξειδικεύσεις (γνωστικές περιοχές):

1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
2. Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
5. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
6. Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

4. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι 15 μήνες, περιλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

5. Το ΠΜΣ είναι μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενο, συνεπώς η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 η συνολική συνεισφορά ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά.

6. Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:
- Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και χορηγείται σε επιλεγμένους κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό «Άριστα».

- Υποτροφία επίδοσης: Χορηγούνται με βάση - αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.
Διευκρινίζεται ότι όποιος λάβει υποτροφία εισαγωγής ως αριστούχος δεν αποκλείεται από υποτροφία επίδοσης.

7. Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.

8. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη 2016.

9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, έως τη Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:
α. Αίτηση (βλ. ιστοσελίδα του ΠΜΣ, περιοχή “Αιτήσεις & Φόρμες”).
β. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υ-πο¬βάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2016.
δ. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
ε. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
στ. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
ζ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
η. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
θ. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). H πολύ καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Advanced” των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν στη γνώση της γλώσσας.

10. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα μέσα-τέλη Ιουνίου 2016. Στη συνέχεια, θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλουν 1.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η κατάσταση των επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνει μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2016. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο Πρόγραμμα δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο.

11. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705, κα. Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016 Ο Πρύτανης


Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
Καθηγητής
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Jami on Fri Apr 15, 2016 5:06 pm, edited 1 time in total.
Reason: Title fix
Post Reply

Return to “Μεταπτυχιακό Πληροφοριακών Συστημάτων”