Υπάρχει εντολή σε VB6 να μου δίνει την mac address του υπολογιστη ?

Συζητήσεις για γλώσσες προγραμματισμού και θέματα σχετικά με προγραμματισμό.
Post Reply
gioklis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 3
Joined: Mon Jul 04, 2016 7:10 pm
Academic status: High school

Υπάρχει εντολή σε VB6 να μου δίνει την mac address του υπολογιστη ?

Post by gioklis » Sat Jul 09, 2016 12:13 pm

Γνωρίζει κάποιος … αν υπάρχει εντολή σε VB6, να μπορώ να εμφανίσω σε ένα text box την mac address του υπολογιστη που είμαι συνδεδεμένος
Και πως συντάσσεται ?

Ευχαριστώ.
User avatar
Georgilakis Antonios
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 545
Joined: Mon Dec 02, 2013 11:10 pm
Academic status: MSc
Gender:
Location: Straight into your Mind

Re: Υπάρχει εντολή σε VB6 να μου δίνει την mac address του υπολογιστη ?

Post by Georgilakis Antonios » Mon Jul 11, 2016 1:06 am

gioklis wrote:Γνωρίζει κάποιος … αν υπάρχει εντολή σε VB6, να μπορώ να εμφανίσω σε ένα text box την mac address του υπολογιστη που είμαι συνδεδεμένος
Και πως συντάσσεται ?

Ευχαριστώ.

Code: Select all

REM Other imports here...

Imports System
Imports System.Net.NetworkInformation

REM Class/Module and other code here...

Public Function GetMACAddress() As String

	Dim networkInterfaces() As NetworkInterface = _
		NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()
	
	Dim defaultNetworkInterface As NetworkInterface = _
		networkInterfaces(0)
	
	If (defaultNetworkInterface IsNot Nothing)
	
		' Return MAC address.
		
		Return defaultNetworkInterface.
			GetPhysicalAddress().ToString()
	
	End If
	
	Return String.Empty		' Indicate error.

End Function

REM Class/Module and other code here...
Πιστεύω να μην έχει syntax error... :-D
"Always keep a low profile. Cause when you get high, things can become strange."
"Never stop doing things you like. Never stop loving people you love. Never give up. Believe in yourself. Believe in your hidden powers."
"Honesty is an expensive gift, so don't expect it from cheap people."
The Scientist
Post Reply

Return to “Προγραμματισμός”