Υπάρχει εντολή σε VB6 να μου δίνει την mac address του υπολογιστη ?

Συζητήσεις για γλώσσες προγραμματισμού και θέματα σχετικά με προγραμματισμό.
Post Reply
gioklis
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 3
Joined: Mon Jul 04, 2016 7:10 pm
Academic status: High school

Υπάρχει εντολή σε VB6 να μου δίνει την mac address του υπολογιστη ?

Post by gioklis » Sat Jul 09, 2016 12:13 pm

Γνωρίζει κάποιος … αν υπάρχει εντολή σε VB6, να μπορώ να εμφανίσω σε ένα text box την mac address του υπολογιστη που είμαι συνδεδεμένος
Και πως συντάσσεται ?

Ευχαριστώ.
User avatar
Georgilakis Antonios
Mbyte level
Mbyte level
Posts: 543
Joined: Mon Dec 02, 2013 11:10 pm
Academic status: MSc
Gender:
Location: Straight into your Mind

Re: Υπάρχει εντολή σε VB6 να μου δίνει την mac address του υπολογιστη ?

Post by Georgilakis Antonios » Mon Jul 11, 2016 1:06 am

gioklis wrote:Γνωρίζει κάποιος … αν υπάρχει εντολή σε VB6, να μπορώ να εμφανίσω σε ένα text box την mac address του υπολογιστη που είμαι συνδεδεμένος
Και πως συντάσσεται ?

Ευχαριστώ.

Code: Select all

REM Other imports here...

Imports System
Imports System.Net.NetworkInformation

REM Class/Module and other code here...

Public Function GetMACAddress() As String

	Dim networkInterfaces() As NetworkInterface = _
		NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()
	
	Dim defaultNetworkInterface As NetworkInterface = _
		networkInterfaces(0)
	
	If (defaultNetworkInterface IsNot Nothing)
	
		' Return MAC address.
		
		Return defaultNetworkInterface.
			GetPhysicalAddress().ToString()
	
	End If
	
	Return String.Empty		' Indicate error.

End Function

REM Class/Module and other code here...
Πιστεύω να μην έχει syntax error... :-D
Spoiler: εμφάνιση/απόκρυψη
[quote][color=#B27300][i]"Always keep a low profile. Cause when you get high, things can become strange."[/i] [i]"Never stop doing things you like. Never stop loving people you love. Never give up. Believe in yourself. Believe in your hidden powers."[/i] [i]"Honesty is an expensive gift, so don't expect it from cheap people."[/i][/color][/quote][color=#008000][b][i]The Scientist[/i][/b][/color]
Post Reply

Return to “Προγραμματισμός”