Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος Επιστήμης Υπολογιστών.
Post Reply
panel123
Buffer underflow exception
Buffer underflow exception
Posts: 1
Joined: Thu Jun 28, 2018 5:26 pm
Academic status: PhD
Gender:
Contact:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Post by panel123 » Thu Jun 28, 2018 5:49 pm

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» - "Information and Communication Technologies" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται ΔΜΣ στις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδίκευση και επιμόρφωση επαγγελματιών. Το φάσμα των μαθημάτων έχει μεγάλο εύρος και έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διοίκηση, εκπαίδευση, παραγωγή, κτλ.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

i. η ειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς,

ii. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

iii. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Η επίτευξη του σκοπού του ΠΜΣ αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των μελών του και στην ενεργό συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις δραστηριότητές του.

Επιγραμματικά οι επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ είναι οι εξής:

Η επίτευξή υψηλής στάθμης και ποιότητας σπουδών και έρευνας σύμφωνα με διεθνή κριτήρια.
Η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήμη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
Η εμβάθυνση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.
Η σύναψη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προαγωγή της έρευνας.
Οι τίτλοι ΔΜΣ απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

4. Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών.

5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν.

6. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

7. Έως δύο συστατικές επιστολές κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η από 25/2/2016 σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ1 .

9. Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
Post Reply

Return to “Μεταπτυχιακό Επιστήμης Υπολογιστών”